Τα 6 ζώδια που καθυστερούν περισσότερο

Υπάρχουν ορισμένα ζώδια που κινούνται από τους στόχους τους και αφιερώνονται να τους πετύχουν. Υπάρχουν εκείνοι που αγαπούν την ιδέα της εκτέλεσης, της επίτευξης και της ολοκλήρωσης ενός έργου και εκείνοι που κυριαρχούν από το λογότυπο “α, και τι; Θα καθυστερήσω λίγο την παράδοση, είναι αυτό έγκλημα;”.

Read More

6 chòm sao chần chừ nhất trong cung hoàng đạo

Có một số chòm sao được thúc đẩy bởi mục tiêu và cam kết đạt được chúng. Có những người yêu ý tưởng thực hiện, đạt được và hoàn thành một dự án và những người được thúc đẩy bởi khẩu hiệu “Ồ, thì sao. Tôi sẽ chậm lại một chút, đó có phải là một tội ác không?”.

Read More

Zodyak’taki En Çok İşlerini Uzatan 6 Burç

Bazı burçlar hedeflerinden motivasyon alır ve onları başarmak için kendilerini adamışlardır. Bir projeyi gerçekleştirmenin, başarmanın ve tamamlamanın fikrini sevenler olduğu gibi, “ah, ne olacak ki. Teslimatı biraz geciktireyim, bu bir suç mu?” diyenler de vardır.

Read More

Zodiacin 6 suurinta viivyttelevää merkkiä

On olemassa joitakin merkkejä, jotka motivoituvat tavoitteista ja sitoutuvat saavuttamaan ne. On niitä, jotka rakastavat ajatusta projektin toteuttamisesta, saavuttamisesta ja viimeistelystä, ja niitä, jotka ohjaa ajatusmalli ”ah, mitä väliä. Viivytän hieman toimitusta, eihän se ole rikos?”.

Read More

6 największych prokrastynatorów w zodiaku

Są pewne znaki, które są napędzane celami i poświęcają się ich osiągnięciu. Są tacy, którzy kochają pomysł realizacji, osiągnięcia i ukończenia projektu, i ci, którzy kierują się zasadą „ach, co tam. Trochę opóźnię dostarczenie, czy to przestępstwo?”.

Read More

De 6 mest utsettende stjernetegnene

Det finnes noen tegn som er motivert av mål og forplikter seg til å oppnå dem. Det er de som elsker tanken på gjennomføring, prestasjon og fullføring av et prosjekt, og de som er drevet av mottoet “åh, hva så. Jeg vil forsinke leveringen litt, er ikke det en forbrytelse?”

Read More

A zodiákus hat legnagyobb halogatója

Vannak olyan jegyek, akik célokra motiváltak és elkötelezik magukat azok elérésében. Vannak, akik szeretik a projekt végrehajtásának, megvalósításának és befejezésének az ötletét, és vannak, akiket a “nah, miért ne. Kicsit elkésem a leadással, ez mégsem bűn?” jelmondat hajt.

Read More

6 největších odkladačů ve zvěrokruhu

Existují někteří jedinci narození pod určitými znameními, kteří jsou hnáni cíli a věnují se jejich dosažení. Jsou tací, kteří milují myšlenku realizace a dokončení projektu, a jsou tací, kteří jsou poháněni heslem “ach, a co. Trošku zpozdím odeslání, to přece není zločin?”

Read More

Os 6 tanda zodiak yang paling suka menunda

Ada beberapa tanda zodiak yang termotivasi oleh tujuan dan berdedikasi untuk mencapainya. Ada yang menyukai ide pelaksanaan, pencapaian, dan penyelesaian proyek, dan ada yang dihantui oleh moto “ah, terus terang. Aku akan sedikit menunda pengiriman, itu bukanlah suatu kejahatan?”.

Read More

De 6 mest forsinkende stjernetegn

Der er nogle stjernetegn, der er målorienterede og dedikerer sig til at nå dem. Der er dem, der elsker ideen om at udføre, realisere og afslutte et projekt, og der er dem, der drives af mottoet “nå, hvad så. Jeg vil forsinke leveringen en smule, er det en forbrydelse?”

Read More

Die 6 größten Zauderer unter den Sternzeichen

Es gibt einige Sternzeichen, die zielorientiert sind und sich ihrer Erreichung widmen. Es gibt jene, die die Idee der Ausführung, der Verwirklichung und des Abschlusses eines Projekts lieben, und es gibt jene, die vom Motto „Ach, was soll’s. Ich verschiebe die Abgabe ein wenig, ist das ein Verbrechen?“ angetrieben werden.

Read More

De 6 meest uitstellende sterrenbeelden

Er zijn enkele sterrenbeelden die gemotiveerd zijn door doelen en zich inzetten om deze te bereiken. Er zijn er die dol zijn op het idee van het uitvoeren, realiseren en voltooien van een project en er zijn diegenen die worden gedreven door het motto “ach, wat maakt het uit. Ik zal de levering een beetje uitstellen, is dat een misdaad?”

Read More

I 6 segni zodiacali più propensi alla procrastinazione

Ci sono alcuni segni che sono motivati dagli obiettivi e si dedicano a raggiungerli. Ci sono quelli che amano l’idea dell’esecuzione, realizzazione e conclusione di un progetto e ci sono quelli che sono mossi dal motto “oh, e poi. Posso ritardare un po’ la consegna, è un crimine?”

Read More

Les 6 signes du zodiaque les plus procrastinateurs

Il existe des signes qui sont motivés par des objectifs et se consacrent à les atteindre. Il y a ceux qui aiment l’idée de l’exécution, de la réalisation et de l’achèvement d’un projet et il y a ceux qui sont mus par la devise “oh, et alors. Je vais retarder un peu la livraison, est-ce un crime ?”.

Read More

十二星座中最愛拖延的六個星座

有些星座是目標驅動的,並致力於實現它們。有些人熱愛執行、實現和完成一個項目的想法,而有些人則是被“哦,又怎樣。我稍微拖延一下交付,這算犯罪嗎?”這樣的座右銘驅動。

Read More
Back to top